+420 737 750 815
Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit

Právě se nacházíte:

  • Úvod
  • Obchodní podmínky
Nákupní košík 0

Nákupní košík
Celková cena: 0

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
Prodávající:
Lukáš Pašek
Lesní 440
747 19, Bohuslavice
IČ: 66168023
DIČ: CZ7301135435
Web: www.obkladypasek.cz

Kupující:
Kupující – koncový uživatel předá před realizací zakázky fakturační údaje prodávajícímu . Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami , případně příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Prohlášení o ochraně osobních dat
Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům a nebudou poskytnuty třetí osobě.
Zpracování osobních údajů provádí výhradně prodejce, automatizovaně a svými zaměstnanci.
Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak mailem nebo telefonicky.

Objednávka
Vyplněním a odesláním objednávky přes nákupní košík potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. O přijetí objednávky budete informováni potvrzovacím e-mailem.
V případě,že potvrzovací e-mail neobdržíte, kontaktujte nás.
Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni. Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou.

Storno objednávky
Ze strany kupujícího - kupující může objednávku stornovat v případě,že nebylo dosud expedováno. V takovém případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. ( zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", nebo v případě, že došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.)
Ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

Odstoupení od kupní smlouvy
Ze strany kupujícího - kupující má právo podle § 53 OZ 40/1964 Sb. odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od zakoupení zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
V takovém případě nás nejprve písemně kontaktujte a uveďte číslo objednávky.
Zboží pošlete zpět na sdělenou adresu a to za následujících podmínek:
• musí byt v původním nepoškozeném obalu
• nesmí být použité
• musí být nepoškozené
• musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
• s originálem dokladu o koupi
Neručíme za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k nám. Neposílejte zboží na dobírku bez avizování, jinak nebude vyzvednuto.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k zákazníkovi. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

Zpracování objednávky
V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude stornována.


Dodací podmínky a doprava
Zakázky jsou expedovány dle možností výrobců a skladů, dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu zpravidla 2-5 pracovních dnů a podle Vámi vybraného způsobu úhrady.
V případě úhrady převodem na účet bude zboží dodáno po připsání peněz na účet prodávajícího.
U osobního odběru na provozovně budete informováni, kdy je možno si zboží vyzvednout.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná .
V případě dovozu zboží zajišťuje dopravu prodávající.
Způsob dopravy a případná úhrada dopravy je dohodnuta mezi kupujícím a prodávajícím před potvrzením objednávky.
Za splnění podmínek pro příjezd vozidla na místo určení (zpevnění,prostor pro manipulaci atd.) a zajištění neprodleného složení zakázky odpovídá kupující. Ten současně zajistí na místě vykládky oprávněnou osobu pro převzetí zboží , kontrolu (množství, stav zboží, stav palet) a potvrzení převzetí zboží na dodacím listu.

Ceny zboží, DPH
Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na úpravu ceny zboží dle aktuálních cen dodavatelů. Kupující bude o této změně neprodleně informován.
Zboží je majetkem kupujícího až v okamžiku plného zaplacení kupní ceny (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).

Reklamace zásilky poškozené přepravou

Kupující je povinen při převzetí zásilky od přepravce zkontrolovat, zda zásilka není poškozená (rozbitá). Případné poškození ihned oznámí řidiči přepravní služby a sepíše s ním protokol o škodě. Vše doloží fotografiemi. Pozdější reklamace nebudeme moci vyřídit! Všechny zásilky jsou pojištěny!


Reklamace a záruka
Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.
V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době skryté vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Délka záruční doby činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem.
Záruka zaniká v následujících případech
• Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
• Nevhodným používáním zboží.
• Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
• Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
• Zboží bylo poškozeno živly. 

Pokud nejde o zřídka se vyskytující vadu skrytou jsou reklamace obkladových prvků možné jen před jejich trvalým položením.

To platí zejména pokud jste si materiál sami koupili i sami položili.

Před vlastní pokládkou odsouhlaste s pokladačem dostatečnost potřebného množství a zkontrolujte spolu zejména barevný odstín a rozměrovou toleranci obkladových prvků. Při nesrovnalostech reklamujte ještě před pokládkou!


Vyřízení reklamace
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů prokazatelně informovat prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné případné vady zboží, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují, doložit fotodokumentaci. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace, o postupu vyřízení.
Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Odpovědnost za správnost údajů
Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.
Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

Jaká máte jako spotřebitel práva?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Jako spotřebitel máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy.